• Română
  • English

Laboratorul Entomologie şi Biocenologie

Șeful laboratorului: BATCO Mihail, doctor în biologie, conferențiar cercetător

Echipa de cercetare:

  • IAZLOVEŢCHI Igor, dr.biol., conf.cercet., cercet. şt. coord.
  • SUMENCOVA Victoria, dr.biol., conf.cercet., cercet. şt. sup.
  • MUNTEAN Elena, dr.biol., conf.cercet., cercet. şt. sup.
  • IORDOSOPOL Elena, dr.biol., conf.cercet., cercet. şt. sup.
  • ELISEEV Sergiu, cercetător ştiinţific
  • FEODOR Galina, cercetător ştiinţific stagiar
  • VOVC Mihaela, cercetător ştiinţific stagiar
  • MAEVSCHI Valentina, entomolog coordonator

Directia stiintifica:

Sisteme ecologizate de protecţie a culturilor agricole, elaborarea procedeelor de aplicare a mijloacelor bioraţionale, evaluarea mecanismelor de coordonare a relaţiilor prădător-jertvă în cenosele agricole şi căile de ameliorare a biodiversităţii şi valorificarea potenţialului acestea în tehnologiile de protecţie.

Scopul cercetarilor:

Elaborarea sistemelor de protecţie a plantelor de cultură în baza mijloacelor bioraţionale şi alternative celor chimice. Elaborarea recomandărilor de prevenire a rezistenţei populaţiilor dăunătorilor faţă de mijloacele de uz fitosanitar din clasele compuşilor utilizaţi în agricultura convenţonală.

Cercetări fundamintale:

Studiul biodiversităţii, mecanismului de interacţiune a organismelor din fauna utilă şi dăunătorilor plantelor de cultură. Evaluarea indicilor determinanţi de acumulare şi menţinere a speciilor entomofage în agrocenose.

Cercetări aplicative:

Revelarea efectelor şi situaţiei ecologice în agrocenose, elaborarea sistemelor de protecţie ecologizate în baza mijloacelor bioraţionale cu implicarea la maxim a resurselor biologice.

Importanta practică:

Investigaţiile laboratorului contribuie semnificativ la soluţionarea problemelor cu caracter fundamental şi aplicativ vizând elaborarea procedeelor bioraţionale de protecţie a culturilor agricole, elaborarea recomandărilor privind acumularea,  menţinerea şi valorificarea raţională a faunei utile în agrocenose.

Competențe științifice:

Laboratorul este continuatorul menținerii și dezvoltării Colecției științifico-practice de insecte, preoritar utile, și acarieni a faunei autohtone, constituită la moment din 134 familii, 1013 genuri, 2793 specii și 67266 indivizi amplasați în cutii entomologice, ce constituie un patrimoniu valoros atât pentru comunitatea științifică, cât și public larg studenți, specialiști în domeniu, fermieri.

Subdiviziunea include specialiști de înaltă calificare care dispun de experienţa în domeniul sistematicii, faunisticii şi înmulţirea insectelor fitofage, acarienilor şi a entomoacrifagilor, chimia feromonilor, biochimia şi fiziologia insectelor, rezistenţei artropodelor către insecticide, entomologiei agricole şi protecţia plantelor. Pe parcursul a ultimilor ani 6 cercetători în cadrului proiectului de cercetări fundamentale, au fost preocupaţi de elaborarea metodelor contemporane de dirijare a populaţiilor dăunătorilor artropozi şi a duşmanilor lor naturali în agrocenozele culturilor pomicole şi legumicole.

Rezultate relevante:

•    Tehnologia ecologizată de protecţie a culturii mărului contra viermelui merelor  prin utilizarea mijloacelor ecologic inofensive (lansarea ooparaziţilor la stadia de ou, tratarea stadiei larvare cu inhibitori a sintezei de chitină, aplicarea brâielor de capturare a larvelor de vârsta a V-a, capturarea în masă a masculilor cu capcanele feromonale).
•    Procedeu tehnologic de creare a rezervatelor artificiale din plante nectarifere pentru atracţia, menţinere şi multiplicarea speciilor artropode benefice ca pârghie naturală a reglării densităţii speciilor dăunătoare culturii piersicului, molia orientală şi  molia vărgată;
•    Procedeul aplicării compuşilor proteico-glucidici ca nutrienţi artificiali şi a atractanţilor semiochemici (metil-salicilatul) cu proprietăţi de atracţie din cenozele adiacente şi localizare a faunei benefice din familiile Encyrtidae, Scelionidae, Mymaridae, Trichogrammatidae, Braconidae, Ichneumonidae în plantaţia culturii piersicului.
•    Capcanele colorate cu atractanţi (uleul esenţial de rozmarin şi iasomie)  contra Thrips tabaci şi Trialeyroides vaporariorum, care depăşesc de 10-15 ori capturile de dăunători faţă de capcanele standard la ardei, castraveţi, tomate, ceapă şi permit semnalarea apariţiei acestora pe plante,  inclusiv şi a speciilor de tripşi de carantină, cu două săptămâni mai devreme decât metoda tradiţională.

Publicații relevante:

МУНТЯН, Е.М.; БАТКО, М.Г.;  ЯЗЛОВЕЦКИЙ, И.Г.  Чувствительность к абамектину тепличных популяций обыкновенного паутинного клеща  Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae). Агрохимия, 2011, (7), c. 60-64. ISSN 0002-1881.
МУНТЯН, Е.М.; ИЛЬЕВ, П.Б.; БАТКО, М.Г.; ИЛЬЕВА, И.К.; БАНДАЛАК, А.В.; ЯЗЛОВЕЦКИЙ, И.Г. Мониторинг численности трипсов на сладком перце и томатах в теплице. Защита и карантин растений.  2014, ( 1). ISSN 1026-8634 2: 00.0000/S10268634X150100X(IF РИНЦ: 0.23).
MУНТЯН, Е.М.; БАТКО, М.Г.; ЯЗЛОВЕЦКИЙ И.Г. Чувствительность к инсектицидам западного цветочного трипса - Frankliniella occidentalis Pergande (Thysanoptera:Thripidae) Агрохимия. 2014, (2), 33-38 ISSN 0002-1881. doi: 10.1134/S00021881X140205X (IF РИНЦ: 0.406).
МУНТЯН Е. М., БАТКО М. Г., ЯЗЛОВЕЦКИЙ И. Г.. Чувствительность к инсектицидам западного цветочного трипса – Frankliniella occidentalis Рerg. (THYSANOPTERA: Thripidae). Агрохимия, 2013. № 5, 68-74. ISSN 0002-1881.
BATCO,  M.; FURNIC, A.;  IACHIMCIUC,  A. Eficacitatea pesticidelor combinate in combaterea dăunătorilor şi a patogenilor transmisibili prin sămanţă la cerealele de toamnă. Simpozionul Ştiinţific Internaţional “Protecţia plantelor – probleme şi perspective”, Информационный бюллетень ВПРС МОББ. Кишинев. 2012. № 41. 354-358. ISBN 978-9975-56-069-6.
БАТКО М. Г., ИОРДОСОПОЛ E. И., ЯКИМЧУК А. П., ГАВРИЛИЦА Л. Ф. Технологические элементы в экологизированной системе защиты яблони от яблонной плодожорки. Международная конференция “Современное состояния и перспективы инноваций биометода в сельском хозяйстве”. Информационный Бюллетень ВПРС МООБ  г. Одесса, 9-12 сентябрь, 2013, № 45.  16-17. ISBN 978-966-243-038-7.
БАТКО М.Г. ВОЙНЯК, В.И., БРАДОВСКИЙ В.А., НЯМЦУ А.М. Pецессивные летальные мутаций как возможный механизм контроля численности капустной совки. Международная научно-практическая конференция «Защита растений в современных технологиях возделывания сельскохозяйственных культур»  24-26 июля , 2013 г. Новосибирск, С. 36-39. ISBN 978-5-906143-19-8.
БАТКО М.Г. ВОЙНЯК, В.И., БРАДОВСКИЙ В.А., НЯМЦУ А.М. Частичная стерильность – как фактор генетического  контроля численности капустной совки.  Информационный Бюллетень ВПРС МООБ “Фитосанитарная безопасность и контроль сельскохозяйственной продукции“, Бояны, 2013, № 44. 30-36. ISBN 978-617-652-058-0.
БАТКО, М. Г. ЯЗЛОВЕЦКИЙ, И. Г. СУМЕНКОВА, В. В. ДЮРИЧ, Г. Ф.; ЯКИМЧУК, А. П. Белково-углеводное питание – стабилизирующий фактор для полезной энтомофауны в агроценозе персикового сада. Материалы Международной научно-практической конференции «Инновационные технологии применения биологических средств защиты растений в производстве органической сельскохозяйственной продукции» 16-18 сентября 2014 г., г. Краснодар, 485-487. ISBN  978-5-905120-05-3.
БАТКО, М. Г.;  ЯКИМЧУК, А. П.;  ИОРДОСОПОЛ, E. И.; ДЮРИЧ, Г. Ф.  Нектароносные травы – резерватор полезной энтомофауны в агроценозе персикового сада. Материалы Международной научной конференции Алматы, Республика Казахстан. 21-24 апреля 2014, 22-25. ISBN 978-601-7416-15-7
БАТКО, М.Г.; ДЮРИЧ, Г.Ф.; ИОРДОСОПОЛ, Е.И.; МАЕВСКАЯ, В.П.; ЯЗЛОВЕТСКИЙ, И.Г.; ЯКИМЧУК, А.П. Оценка влияния малотоксичных инсектицидов на полезную энтомофауну яблоневого сада. // În: Международная научно-практическая конференция (IOBC/EPS) «Интегрированная защита растений. Стратегия и тактика.» Институт защиты растений (Минск, 5-8 июля 2011) C. 872-879.
YAZLOVETSKY, I. G.; SUMENKOVA, V. V.; DYURICH, G. F.; AGEEVA, L. I. Isoesterase Studies of Some Trichogramma spp. and Practical Significance of such Data. În:  ‘’Biological Control of Pests Using Trichogramma: Current Status and Perspectives" Ed. S.  B. Vinson, S. M. Greenberg, T.-X. Liu, A. Rao, L. F. Volosciuk. Northwest A&F University Press, China, 2016, 11-31. ISBN 978-7-5683-0058-2
МУНТЯН, Е.М.;  БАТКО, М.Г.; ТОДИРАШ, Н.А.; ЯЗЛОВЕЦКИЙ, И.Г. Обнаружение Echinothrips americanus Morgan (Thysanoptera: Thripidae) в Республике Молдова. Российский Журнал Биологических Инвазий. 2018, № 1. 62-67. ISSN 1996–1499. (IF РИНЦ:1,21).
MUNTYAN, E.M.;  BATCO, M.G.; TODIRAS, N.A.;  YAZLOVETSKY, I.G. The Detection of Echinothrips americanus Morgan (Thysanoptera:Thripidae) in the Republic of Moldova. Russian Journal of Biological Invasions. 2018, Vol. 9, No. 2, 143–146. ISSN 2075-1117. (IF РИНЦ: 1,02).
МУНТЯН, Е. М.; БАТКО, М. Г.; ТОДИРАШ Н. А.   Чувствительность к инсектицидам эхинотрипса американского (Еchinothrips americanus Morgan) (Thysanoptera: Thripidae). Агрохимия. 2019, № 11, C. 33–37. ISSN  0002-1881.   (IF РИНЦ  1,3 )
ДЮРИЧ, Г.Ф.; ЯЗЛОВЕЦКИЙ,И.Г.; СУМЕНКОВА,В.В.; ЯКИМЧУК,А.П.; ИОРДОСОПОЛ, Е.И. Привлечение энциртид (Hymenoptera, Chalcidoidea, Encyrtidae) в агроценоз персикового сада.  Энтомологическое обозрение, 2015, Т.94, N 4,C-Пб., 198-204. ISSN 0367-1445  (IF: 0.553).
МУНТЯН, Е. М.; ИЛЬЕВ, П.Б.; БАТКО, М.Г.; ИЛЬЕВА, И.К.; БАНДАЛАК, А.В.; ЯЗЛОВЕЦКИЙ, И.Г. Мониторинг численности трипсов на сладком перце и томатах в теплице. Защита и карантин растений.  2015, (1).б М., 38-40. ISSN 1026-8634 (IF: 0.317).
МУНТЯН, Е.М.; БАТКО, М.Г.; ЯЗЛОВЕЦКИЙ И.Г. Репеллентная и контактная   активность некоторых терпеноидов и эфирных масел в отношении тепличной белокрылки Trialeurodes vaporariorum West. (Homoptera:Aleyrodidae).  Агрохимия. 2017, № 8, 80–86. ISSN 0002-1881.  (IF РИНЦ: 0,341).
СУМЕНКОВА, В.; БАТКО, М.; ЯЗЛОВЕЦКИЙ, И. Использование метилсалицилата для привлечения и удержания энтомофагов в персиковом саду. Защита и карантин растений, 2018, №6 с. 18-21 ISSN 1026-8634 (IF РИНЦ: 0,317).
BATCO, M.;  DIURICI, G. ; IZLOVEŢCHII,  I. ; SUMENCOVA, V.; IORDOSOPOL, E.;  
IACHIMCIUC, A.  Metode de atracţie şi localizare a faunei utile în agrocenoza culturii de piersic ca factor biologic de control al densităţii speciilor dăunătoare. Ştiinţa Agricolă. 2016, nr.1, 45-50. ISSN 1857-0003.
МУНТЯН, Е.М.; БАТКО, М.Г.; ЯЗЛОВЕЦКИЙ, И.Г. Оценка плотности имаго табачного трипса   в теплицах с помощью аттрактивных ловушек. Știinţa Agricilă, 2016, nr. 2,  48-53 ISSN 1857-0003.
МУНТЯН, Е.М.; БАТКО, М.Г.; ЯЗЛОВЕЦКИЙ, И.Г. Перспективы использования эфирного масла Rosmarinus officinalis l. для регуляции численности обыкновенного паутинного клеща в теплицах. В: «Защита растений – достижения и перспективы». Информационный бюллетень ВПРС МОББ, т. 47, междунар. науч. симп., 27-28 октября 2015 г., Кишинев, 179 – 183. ISBN 978-9975-56-266-9.
IACHIMCIUC, A.;  IORDOSOPOL, E. Influența amestecului de plante nectarifere asupra dinamicii afidelor în plantația de piersic. In.: «Защита растений – достижения и перспективы», Информационный бюллетень ВПРС МОББ, т. 47, междунар. науч. симп., 27-28 октября 2015 г., Кишинев,, c. 51-55. ISBN 978-9975-56-266-9.
IORDOSOPOL, E. Procedee noi de întreținere și multiplicare în condiții necontrolate a acarienilor fitoseizi și a entomoacarifagilor. In.: «Защита растений–достижения и перспективы», Информационный бюллетень ВПРС МОББ, т. 47, междунар. науч. симп., 27-28 октября 2015 г., Кишинев, 55-58. ISBN 978-9975-56-266-9
SUMENCOVA, V.; BATCO, M.; IORDOSOPOL, E. Monitoringul sensibilității acarifagilor față de insectoacaricide în agrocenoza culturii mărului. In.: «Защита растений–достижения и перспективы», Информационный бюллетень ВПРС МОББ, т. 47, междунар. науч. симп.,27-28 октября 2015 г., Кишинев, 152-155. ISBN 978-9975-56-266-9
СУМЕНКОВА, В.В.; ЯКИМЧУК, А.П.; ДЮРИЧ, Г.Ф.; ЯЗЛОВЕЦКИЙ, И.Г.; БАТКО М.Г. Совместное использование метилсалицилата и нектароносных растений для управления  популяциями насекомых - энтомофагов в персиковом саду. В: «Инновационные экологически безопасные технологии защиты растений», Межд. научн. конфер. 24-25 сентября, 2015,  Алматы,  Казахстан, 193-200. ISBN 978-601-7416-53-9
СУМЕНКОВА, В.В.; БАТКО, М.Г.; ДЮРИЧ, Г.Ф.; ЯКИМЧУК, А.П.; ЯЗЛОВЕЦКИЙ, И.Г. Oпределение расстояния эффективного действия метилсалицилата на энтомофауну персикового сада. В: «Защита растений–достижения и перспективы», Информационный бюллетень ВПРС МОББ, т. 47, междунар. науч. симп., 27-28 октября 2015 г., Кишинев,  305-309. ISBN 978-9975-56-266-9
ЯЗЛОВЕЦКИЙ, И.Г.; ФЕДОР, Г.С. Лабораторные исследования синтетического агрегационного феромона гусениц яблонной плодожорки. В: «Защита растений–достижения и перспективы», Информационный бюллетень ВПРС МОББ, т. 47, междунар. науч. симп., 27-28 октября 2015 г., Кишинев, 212–215. ISBN 978-9975-56-266-9.
ИОРДОСОПОЛ, E. И.; ЕЛИСЕЕВ, С. Е.; КАЗАКУ, М. И. Роль ловчих поясов в сохранении полезной фауны сливовового сада. In: Международная научно-практическая конференция «Биологическая защита растений - основа стабилизации агроэкосистем». Краснодар, 20-22 сентября. 2016, вып.9, 139-141. ISBN 978-5-905120-060
ИОРДОСОПОЛ,  E. И., ЯКИМЧУК А. П., ДЮРИЧ Г. Ф., БАТКО М. Г. Змееголов¬ник (Dracocephalum moldavica L.) как микрорезерватор полезной фауны в персиковом саду. In: “Состояние и перспективы защиты растений”. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 45-летию со дня организации РУП «Институт защиты растений». Минск – Прилуки, 17–19 мая 2016, 123-126. ISBN 978-985-6972-77-8.
МУНТЯН, Е. М.; НИКОЛАЕВА, С. И.; НИКОЛАЕВ, А.Н. Перспективы создания полифункциональных  средств защиты растений на основе Вacillus thuringiensis. In: Международная научно-практическая конференция «Биологическая защита растений - основа стабилизации агроэкосистем». Краснодар, 20-22 сентября. 2016, вып.9, 269-272. ISBN 978-5-905120-06-0
СУМЕНКОВА, В. В.; БАТКО, М. Г.; ЯКИМЧУК, А. П.;  ДЮРИЧ Г. Ф.; ЯЗЛОВЕЦКИЙ, И. Г. Факторы, влияющие на эффективность применения в полевых условиях семиохемиков, привлекающих энтомофагов. In: “Состояние и перспективы защиты растений”. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 45-летию со дня организации РУП «Институт защиты растений». Минск – Прилуки, 17–19 мая 2016, 123-126. ISBN 978-985-6972-77-8.
СУМЕНКОВА, В. В.; БАТКО, М. Г.; ЯКИМЧУК, А. П.;  ДЮРИЧ Г. Ф.; ФЕДОР, Г. С.; ЯЗЛОВЕЦКИЙ, И. Г.  Привлечение паразитических перепончатокрылых в персиковый сад поочередным использованием метилсалицилата и белково-углеводной смеси. In: Международная научно-практическая конференция «Биологическая защита растений - основа стабилизации агроэкосистем». Краснодар, 20-22 сентября. 2016, вып.9,  513-516. ISBN 978-5-905120-060
СУМЕНКОВА, В. В.; БАТКО, М. Г. Некоторые аспекты технологии применения метилсалицилата для привлечения и удержания полезной энтомофауны в персиковом саду. In: Международная научно-практическая конференция „Biotechnological Production Systems and Application of Agriculture Biologization”  Одесса.3-7 октября 2016, Информационный бюллетень ВПРС МОББ, 2016, nr.49, 231-236.ISBN 978-617-7337-46-0.
ЯЗЛОВЕЦКИЙ, И. Г.; ДЮРИЧ, Г. Ф. Целесообразность интродукции ихневмонида Mastrus ridens (Horstmann) в сады Республики Молдова. În: Международная научно-практическая конференция «Биологическая защита растений - основа стабилизации агроэкосистем». Краснодар,20-22 сентября. 2016, вып.9, 180–185. ISBN 978-5-905120-06-0
ЯКИМЧУК, А. П.; ИОРДОСОПОЛ, E. И.; ДЮРИЧ, Г. Ф.; БАТКО, М. Г. Влияние нектороносных смесей на поврежденность побегов персика в условиях Mолдовы. In: Международная научно-практическая конференция «Биологическая защита растений - основа стабилизации агроэкосистем». Краснодар, 20-22 сентября. 2016, вып.9, 522-525. ISBN 978-5-905120-06-0.
ELESEEV, S.; BATCO, M.; SUMENCOVA, V.; IORDOSOPOL, E. Faunistic composition of early spring complex of entomophages (Insect, Hymenoptera) in a Wax cherry thickets.  Межд. научн. конф. «Экологическая безопасность защиты растений», НАН Беларусь,  24–26 июля 2017г.  РУП «Институт защиты растений» (аг. Прилуки). 66–71. ISBN 978-985-08-2164-5
СУМЕНКОВА, В.; БАТКО, М. Реакция Harmonia axyridis Pallas и Coccinella septempunctata L. на семиохемики лимонен и фенилэтанол. Межд. научн. конф. «Экологическая безопасность защиты растений», НАН Беларусь,  24–26 июля 2017г.  РУП «Институт защиты растений» (а г. Прилуки). 249 – 253. ISBN 978-985-08-2164-5
СУМЕНКОВА, В.; БАТКО, М.; ДЮРИЧ, Г. Метилсалицилат как приманка при мониторинге насекомых в садовом агроценозе. In: Сборник статей 11 Межд. научно-практ. Конф. «Итоги и перспективы развития энтомологии в восточной Европе»: 6–8 сентября 2017 г., Минск, 407-417, ISBN 978-985-7186-19-8
ЯЗЛОВЕЦКИЙ, И.Г.; ФЕДОР, Г.С. Полевые испытания  8 – компонентного  агрегационного феромона гусениц  яблонной плодожорки. Межд. Науч. конф. «Экологическая безопасность защиты растений», НАН Беларусь, 24–26 июля 2017 г. РУП «Институт защиты растений» (аг. Прилуки). 271 – 274. ISBN 978-985-08-2164-5
ИОРДОСОПОЛ, E. И., ЯКИМЧУК, А. П.; БАТКО, М. Г.,Нектароносные культурные растения как, биорациональный прием защиты сливы от вредителей. Межд. научн. конф. «Экологическая безопасность защиты растений», НАН Беларусь,  24–26 июля 2017г.  РУП «Институт защиты растений» (аг. Прилуки). 222 – 226. ISBN 978-985-08-2164-5
BATCO,  M.; IORDOSOPOL,  E. Eficienţa şi influienţa amestecului de culturi nectarifere în diminuarea complexului de dăunători  sugători la prun. In: Materialele conferinţei ştiinţifice internaționale „Protecţia Plantelor în Agricultura Convenţională şi Ecologică ” Chişinau, 10-12 decembrie 2018, 95-101.   ISBN 978-9975-108-52-2.
ELISEEV, S.; IORDOSOPOL, E.; SUMENCOVA, V. Several ecological aspects of the hymenoptera Complex in a plum orchard. In: Materialele conferinţei ştiinţifice internaționale „Protecţia Plantelor în Agricultura Convenţională şi Ecologică” Chişinau, 10-12 decembrie 2018, 19-22.   ISBN 978-9975-108-52-2.
МУНТЯН, Е.М.; БАТКО, М.Г. ; TОДИРАШ, Н.А. Эхинотрипс американский - Echinothrips americanus morgan (Thysanoptera: Thripidae) новый вредитель тепличных растений в республике Молдова. In: Materialele conferinţei ştiinţifice internaționale „Protecţia Plantelor în Agricultura Convenţională şi Ecologică” Chişinau, 10-12 decembrie 2018, 36-39.   ISBN 978-9975-108-52-2.

Date de contact:
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
Tel./Fax: (+373) 22 78-20-58;
e-mail: mihai.batcu@yahoo.com